ห้อง VIP

ห้องประชุมใหญ่

ประชุมสัมนา , 1016 ผู้ชม

ห้องประชุมเล็ก

ประชุมสัมนา , 983 ผู้ชม