ห้อง VIP

ห้องประชุมใหญ่

ประชุมสัมนา , 248 ผู้ชม

ห้องประชุมเล็ก

ประชุมสัมนา , 231 ผู้ชม