ห้อง VIP

ห้องประชุมใหญ่

ประชุมสัมนา , 525 ผู้ชม

ห้องประชุมเล็ก

ประชุมสัมนา , 482 ผู้ชม