ห้อง VIP

ห้องประชุมใหญ่

ประชุมสัมนา , 129 ผู้ชม

ห้องประชุมเล็ก

ประชุมสัมนา , 126 ผู้ชม