ห้อง VIP

ห้องประชุมใหญ่

ประชุมสัมนา , 824 ผู้ชม

ห้องประชุมเล็ก

ประชุมสัมนา , 771 ผู้ชม