ห้อง VIP

ห้องประชุมใหญ่

ประชุมสัมนา , 369 ผู้ชม

ห้องประชุมเล็ก

ประชุมสัมนา , 326 ผู้ชม